شادترين كشورهاي دنيا

طي تحقيقاتي كه طي شش سال (2005-2011)سازمان ملل متحد اين 10كشور شادترين كشورهاي دنيا شناخته شده اند:

 

اول: ايرلند
Happiest countries in the world
 
دوم: استراليا
Happiest countries in the world
 
سوم:نيوزلند يا زلاند نو
Happiest countries in the world
 
چهارم:سوئد
 
Happiest countries in the world
 
پنجم: سوئيس
 
Happiest countries in the world
 
ششم: كانادا
 
Happiest countries in the world
 
هفتم: هلند
Happiest countries in the world
 
هشتم: نروژ
 
Happiest countries in the world
 
نهم: فندلاند
 
Happiest countries in the world
 
دهم: دانمارك
 
Happiest countries in the world
 
و ناشادترين كشورها كشورهاي به ترتيب : توگو، بنين، جمهوري افريقاي مركزي، سيرالئون، بروندي، كموروس، هائيتي، تانزانيا، كنگو و بلغارستان هستند
Happiest countries in the world
 
لازم به ذكر است كه ناشادترين كشورهاي دنيا همان فقير ترين كشورهاي دنيا نيز هستند و درآمد سرانه ي آنها چهل برابر كمتر از كشورهاي شاد دنياست.
در اين رتبه بندي قاره اروپا و اقيانوسيه مشتركا شادترين قاره هاي دنيا هستند و ناشادترين قاره ي دنيا افريقاست.
Happiest countries in the world
 
مترجم : منا نخعي
 
 

دسته ها : مطالب جالب
پنج شنبه سی یکم 1 1391 20:21
X